Monday – Friday Schedule

 • A1/ B5  7:45- 8:55
 • A2/ B6 9:00-10:15
 • A3/ B7 10:20-11:30
 • A4/ B8 11:35-12:45
 • Lunch 12:45-1:15
 • Teacher Work Time
 • Teacher Collaboration Time

Minimal Day

 • A1/ B5  7:45- 8:30
 • A2/ B6 8:35-9:20
 • A3/ B7 9:25-10:10
 • A4/ B8 10:15-11:00
 • Lunch 11:00-11:15

Assembly Schedule End of 1st

 • A1/ B5 7:45- 8:45
 • Assembly 8:50 – 9:30
 • A2/ B6 9:35 -10:35
 • A3/ B7 10:40 -11:40
 • A4/ B8 11:45-12:45
 • Lunch 12:45-1:15

Assembly Schedule End of 3rd

 • A1/ B5 7:45- 8:45
 • A2/ B6 8:50-9:50
 • A3/ B7 09:55-10:55
 • Assembly 11:00 – 11:40
 • A4/ B8 11:45-12:45
 • Lunch 12:45-1:15

End of the Day Shorten Assembly Schedule

 • A1/B5 7:45 – 8:45
 • A2/B6 8:50- 9:50
 • A3/B7 9:55 – 10:55
 • A4/B8 11:00 – 12:00
 • Assembly 12:05 – 12:45
 • Lunch 12:45 – 1:15